Ludgerus, wonen voor senioren – Privacy statement

 

 

Verantwoordelijke

Binnen Stichting Ludgerus worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronisch) (medisch of huur) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Stichting Ludgerusis zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Stichting Ludgerusbeslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Stichting Ludgerus verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de huurovereenkomst en personenalarmering. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling en het uitvoeren van goede dienstverlening.

Indien Stichting Ludgerus ook zorg aan een huurder verleent, dan is Stichting Ludgerus verplicht, naast uw persoonlijke gegevens, een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Stichting Ludgerus gebruikt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de zorg/dienstverlening van cliënten en ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst met haar medewerkers.

De volgende gegevens verwerkt Stichting Ludgerus in geval van zorg/dienstverlening:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van door u opgegeven contactpersonen, BSN-nummer, niet-reanimatieverklaring, allergie-informatie, gezondheidsgegevens, gegevens omtrent uw zorgverleners zoals huisarts, apotheek, ergotherapeut, verzekeringsgegevens, door u ondertekende overeenkomsten met Stichting Ludgerus, foto’s en videobeelden in geval van calamiteiten of indien dit vereist wordt voor uw behandeling of indien u toestemming hiertoe geeft tijdens een activiteit ter promotie.

In geval van medewerkers verwerkt Stichting Ludgerus de volgende gegevens:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, loonstroken en daarmee samenhangende formulieren zoals het loonheffingskorting formulier, de arbeidsovereenkomst, IBAN-nummer, kopie van het identiteitsbewijs, VOG en hepatitis B inenting, salaris, contactpersoon in geval van nood, foto’s en videobeelden in geval van calamiteiten.

Indien gegevens van contactpersonen door een derde beschikbaar gesteld zijn, zal de bron vermeld worden.

Grondslag verwerking
Stichting Ludgerusmag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

a. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Stichting Ludgerus onderworpen is;

d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal recht van u of een ander natuurlijk persoon;

f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Ludgerus of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Stichting Ludgerus wil dat u goede zorg ontvangt en dat u prettig woont binnen het complex van Ludgerus. Hiertoe heeft zij een overeenkomst met u gesloten. Stichting Ludgerus verwerkt uw persoonsgegevens om deze prettige woonomgeving en zorg te kunnen bieden. Daarnaast verwerkt Stichting Ludgerus uw persoonsgegevens omdat zij zich moet houden aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan verplichtingen uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet langdurige zorg en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u toestemming geeft, mag Stichting Ludgerus uw gegevens verwerken. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Stichting Ludgerus van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

 

Stichting Ludgerus zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Stichting Ludgerus waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Stichting Ludgerus

t.a.v. Dhr. S. van der Veen
Karel de Grotelaan 1

7415 LM Deventer

0570 – 66 19 00
s.vanderveen@ludgerus.nl

 

 

Bewaartermijn

Stichting Ludgerus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt. 

Medische informatie

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.  

Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: de zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Andere hulpverleners en medewerkers van zorginstellingen vallen niet onder het medisch beroepsgeheim. Maar zorginstellingen hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen. Andere hulpverleners kunnen ook een geheimhoudingsplicht hebben; die staat dan in hun beroepscode. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers en ergotherapeuten.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG) 

Stichting Ludgerus maakt gebruik van een interne FG.

De functie FG wordt vervuld door dhr. S. van der Veen. Dhr. S. van der Veen wordt betrokken bij alle privacy aangelegenheden.  

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Ludgerus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.   

Vragen

Indien u algemene vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 0570 – 66 19 00, via de e-mail info@ludgerus.nl of op de locatie van Stichting Ludgerus aan de Karel de Grotelaan 1 in Deventer. Stichting Ludgerus beantwoordt uw vraag zo spoedig mogelijk. 

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

 

Stichting Ludgerus

Dhr. S. van der Veen
Karel de Grotelaan 1

7415 LM Deventer

0570 – 66 19 00
s.vanderveen@ludgerus.nl

 

2. De Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy statement

Stichting Ludgerus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.